DuyVinhNgo

TA SUMO: Phân tích VCB đang cho tín hiệu điều chỉnh!

Giá xuống
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Sử dụng Phân tích kỹ thuật: TA SUMO
VCB đang cho tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn trong thời gian sắp đến
Chân tình!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.