HOSE:VDS   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc tăng giá
- Biểu đồ ngày: Giá sau khi chạm kênh giá thì bật lên, tạo 2 đáy cao dần ==> Mua
- Kế hoạch:
+ Giá mua: 34.5
+ Giá cắt lỗ: 31.95
+ Chốt lời: 38 - 39
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.