Phamdong1969

Velo đang hình thành xu hướng tăng.

Giá lên
KUCOIN:VELOUSDT   VELO / Tether
Trên đồ thị 1D Velo được hỗ trợ tại giá 1$.
Mục tiêu tiếp1 theo là 1.5$ và 1.9$ . Nếu vượt lên khỏi 2$ thì Velo sẽ mờ ra một chu kỳ tăng giá mới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.