Phamdong1969

VET/BTC sẵn sàng cho đợt tăng giá mới

Giá lên
BITFINEX:VETBTC   VET / Bitcoin
Trên đồ thị ngày và đồ thị 4h Vet/ Btc
các chỉ số đều ủng hộ giá tăng
Hỗ trợ tại 128
Kháng cự 174

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.