GameonVentures

VET - Sóng giảm 80% giá trị

Giá xuống
GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:VETBTC   VeChain / Bitcoin
Preview VET theo yêu cầu của thành viên Trade+
Bình luận: Đã về
Giao dịch đang hoạt động: Đã về point

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.