Phamdong1969

VET/USDT nhưởng như đã bước vào chu kỳ tăng mới

Giá lên
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
VET đã tích lũy gần 2 tháng
Mọi chỉ số đều ủng hộ xu hướng tăng.
Các mức cản của sóng tăng là : 0.006384$ – 0.013560$ – 0.024415$ nếu trường hợp vượt đỉnh cũ tại 0.027990$ thì sẽ mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới.

Các mức hỗ trợ của Vet nằm tại 0.003611$ và đáy cũ 0.003250$.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.