LeMinh_300QG

VGI Đợi Vượt Kháng Cự

UPCOM:VGI   VIETTEL GLOBAL INVESTMENT JSC
Trên khung tuần, giá phản ứng từ chối tốt với SMA20, tín hiệu tốt.
Trên khung ngày, giá đã kiểm tra thành công vùng hỗ trợ mạnh là sự kết hợp hai đường SMA100 và SMA200. Dòng tiền ổn định.
Có thể mua vào khi giá vượt trendline kháng cự màu xanh.
Cắt lỗ, chốt lời khi giá giảm xuyên qua trendline màu hồng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.