FXNHANQUA

Tập đoàn dệt may VN, mã ck VGT

Giá lên
UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
- Cổ phiếu VGT đi theo nhịp chung của thị trường điều chỉnh mạnh.

- Ngưỡng hỗ trợ 17.4 - 16.9 không đủ mạnh để đảo chiều cổ phiếu.

- VGT đang hướng về vùng hỗ trợ 15.4 - 14 - 13.2.

Goodluck!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.