UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
VGT nắm giữ, kiên trì một xíu chứ chả nhẽ lần 3 mà không vượt đỉnh được
chờ ngày bùng nổ, còn ngày nào thì khoogn rõ haha
cố găng tìm cố phiếu trong xu hướng có dòng tiền giữa lúc khó khăn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.