toansystem

VHC - 1D - 13/3/22 Theo dõi chờ mua

HOSE:VHC   CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
VHC - 1D - 13/3/22 Theo dõi chờ mua
Vùng chờ mua: 67000 - 70000
mua thăm dò 74000 - stop: 71000
Stoploss: 63000
Profit: 79800

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.