HOSE:VHC   CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
Đã tạo đáy ngắn hạn, có thể hồi về 85 khi gặp kháng cự mạnh