HOSE:VHC   CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN
Đã tạo đáy ngắn hạn, có thể hồi về 85 khi gặp kháng cự mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.