ouynguyen

Mua VHM 85.7 - 86

Giá lên
HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
Giá đã phản ứng nhiều lần khi chạm vùng hỗ trợ 85.x - 86 qua các nến rút chân chứng tỏ vùng này lực mua rất mạnh hợp lưu với đường xu hướng tăng bên dưới cũng ủng hộ cho lực mua.
TP: 89.5
SL: 84.7
RR: 3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.