thanhtri0706

Mua VIB ở giá 39500

HOSE:VIB   NGAN HANG TMCP QUOC TE VN
Nguyên nhân:
1. Giá đã phản ứng khi gặp kháng cự 38.000
2. Vùng fibo 0.618 kết hợp với cản 38.000 sẽ là một vùng kháng cự mạnh
-> Lúc này ta ưu tiên mua khi giá nằm trong vùng kháng cự (38.500 đến 39500)

-> Lệnh này có rủi ro thấp và lợi nhận khá cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.