dinhchien

VIC - Đã chạm vùng đảo chiều tăng

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Bà con chờ về vùng 92500 - 94000
- Mục tiêu giữ lệnh đến vùng sóng 3 Elliot xả hàng.
Like, comment, follow me. Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.