dinhchien

VIC - Đã chạm vùng đảo chiều tăng

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Bà con chờ về vùng 92500 - 94000
- Mục tiêu giữ lệnh đến vùng sóng 3 Elliot xả hàng.
Like, comment, follow me. Chúc may mắn.