dcironcop

VIC: Thế giá xuống!

Giá xuống
dcironcop Cập nhật   
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Cổ phiếu VIC hiện tại đang ở thế giá phân kỳ tích lũy đa khung từ H4 đến D1 và Weekly. Khuyến nghị short tại giá này trong mở phiên ngày mai. Stoploss và take profit như hình vẽ.
Bình luận:
gần 2 tháng từ plan, vẫn đang chạy mát máy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.