KiemCoin

VIC đang hiệu chỉnh trung hạn về sóng II

Giá xuống
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
VIC đang hiệu chỉnh trung hạn về sóng II
Mục tiêu hiệu chỉnh giảm 40%
Tg: 68k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.