HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
giảm điều chỉnh, đợi mua khi hành vi rõ ràng hơn