anduc18

mới học thị trường chứng khoán

HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
vẫn chưa biết viết gì cả ok
vẫn chưa đủ xuất bản
chả biết viết gì luôn ạ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.