duchoc32

VIC hỗ trợ vùng 85 rồi sẽ tăng lên?

HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Kỳ vọng hỗ trợ ở vùng 85, có thể nhúng về 8x (x nhỏ) trước khi test lại vùng giá 100

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.