NguoiHuongDanDauTu

Chia sẻ kèo mua altcoin

Giá lên
BINANCE:VITEBTC   VITE / Bitcoin
#VITE có thể mua vào ở các mốc giá 0,00000270-285, chốt tại 0,00000300-340
lý do múc vào: giá chạm hỗ trợ mạnh và RSI H4 hít quá bán.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.