HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
Từ dài hạn tới ngắn hạn, VJC đều cho thấy xu hướng tăng rất mạnh mẽ:
- Ở khung W mây đã bắt đầu chuyển sang tăng, MACD tăng, nếu nến tiếp tục đi lên và xuyên qua mây là kịch bản đẹp nhất.
- Khung D thì nến và mây hiện tại đang rất đẹp, thể hiện xu hướng tăng rõ ràng.
Theo ý kiến cá nhân, VJC hiện tại đang có sự điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng. Các bạn có thể đặt mua tại vùng 134-133, đề phòng trường hợp VJC có thể điều chỉnh sâu hơn nữa có thể đặt SL tại 131 và chờ tín hiệu tại vùng hỗ trợ tiếp theo là 128-127.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.