nguyendao91

VN30 PHÁI SINH

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
đánh giá trung hạn (tuần): xuống
hiện tại đang ở pha điều chỉnh (mô hình tam giác)
MACD ngày có nến đóng bên dưới
ưu tiên lệnh sell (phái sinh)