nguyendao91

VN30 PHÁI SINH

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
đánh giá trung hạn (tuần): xuống
hiện tại đang ở pha điều chỉnh (mô hình tam giác)
MACD ngày có nến đóng bên dưới
ưu tiên lệnh sell (phái sinh)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.