WyckoffianVietnam

VN30- Trên khung 2h.

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Ready for up. Nhịp điều chỉnh kết thúc nếu nến 2h đóng cửa trên 890.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.