WyckoffianVietnam

VN30- Trên khung 2h.

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Ready for up. Nhịp điều chỉnh kết thúc nếu nến 2h đóng cửa trên 890.