NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường Vn30 ngày 09.02.22-Dương Thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Tài khoản scaping target từ 2-5 điểm
Tài khoản trung hạn target từ 5-10 hoặc 15 điểm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.