NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m sáng 15.02.22 dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Đã có tín hiệu long cho tài khoản trung và dai hạn, các nhà đầu tư kham thảo chốt dần/hết các vị thế short còn giữ lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.