dinhchien

VN30 - tăng sau khi về zone H4

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Sau khi về zone nhóm sóng H4 (1), (2), (3)... nay đã break rule down của khung H1
Mua ngay hoặc chờ về zone 80-100%
Giao dịch được đóng thủ công: Đảo chiều giảm