dinhchien

VN30 - tăng sau khi về zone H4

Giá lên
dinhchien Premium Updated   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Sau khi về zone nhóm sóng H4 (1), (2), (3)... nay đã break rule down của khung H1
Mua ngay hoặc chờ về zone 80-100%
Giao dịch được đóng thủ công: Đảo chiều giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.