dinhchien

VN30 - phân tích bằng sóng đối xứng (kế thừa Elliot wave)

Giá lên
dinhchien Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30
- Nếu ai đã theo dõi chart Vn30 mình phân tích tuần trước hy vọng thu được lợi nhuận.
- Hiện tại khung thời gian H4 tăng, theo dự đoán của mình sẽ về vùng sóng Daily (80-100% fibo), tức sóng H4 tăng điều chỉnh của chu kỳ giảm khung Daily.
- Nhìn bên trái nhóm sóng H4, giá tăng từ sóng (2) - (3) xuất hiện 4 đỉnh khung h1 sau đó rớt về vùng sóng H4 (sóng (4)) và tăng tiếp từ sóng (4) - (5). Hiện tại đủ 4 đỉnh sóng H1.
- Vậy với quy luật cũ rất nhiều khả năng giá sẽ rớt về vùng sóng H4 lần 2 (sóng (6)). Chúng ta sẽ chờ mua vào khi có tín hiệu đảo chiều tại vùng giá này (947.64 - 939.756)

Chú ý: có thể Scapping khi giá về vùng sóng H1. Mình sẽ báo tín hiệu mua nếu có.
Cảm ơn đã xem.
Bình luận:
Giá theo dự đoán đã về vùng sóng nến H1
Chờ tín hiệu mua
Bình luận:
Theo đúng dự đoán sau khi tăng 4 lần khung h1 giống hình bên trái, VN30 đã rớt về nhóm sóng 4 giờ (6). Chờ tín hiệu đảo chiều
Bình luận:
Mua ngay hoặc chờ về zone 80-100%. Đã break rule downtrend tại khung h1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.