nguyenduytam27

VN30 tiếp tục di chuyển 1565

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
VN30 tiếp tục di chuyển 1565
Được hỗ trợ SP 1500 điểm khả năng tiếp tục sát mốc 1565 điểm tuần tới.
Good lucky

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.