I_Cant_Trade

VN30 03/13/19

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Chuỗi các SH-SL
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch được đóng thủ công: 1. Quá mệt mỏi với đống shit này
2. Hành động giá đang cho thấy sự ngẫu nhiên không phép tắc
3. Quyết định tạm dừng cho tới khi thấy hành động nhất quán