I_Cant_Trade

VN30 03/13/19

Giá xuống
I_Cant_Trade Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Chuỗi các SH-SL
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động
Giao dịch được đóng thủ công:
1. Quá mệt mỏi với đống shit này
2. Hành động giá đang cho thấy sự ngẫu nhiên không phép tắc
3. Quyết định tạm dừng cho tới khi thấy hành động nhất quán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.