NgocHaiPearlie

VN30 - Khả năng hình thành mô hình VDV ngược.

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Có thể mô hình VDV với chỉ số VN30 đang được hình thành. Nếu test về vùng hỗ trợ trên hình + tin tức tốt đẹp đến từ đàm phán thương mại Mỹ-Trung và nội vĩ mô của VN tích cực lên thì trader có thể chờ xác nhận đảo chiều để mua vào.
Chiến lược giao dịch phái sinh với lệnh sell thì vùng chốt lời là mức hỗ trợ trên hình, và chiến lược mua vào sẽ chờ tín hiệu đảo chiều từ vùng hỗ trợ trên.