NgocHaiPearlie

VN30 - Khả năng hình thành mô hình VDV ngược.

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Có thể mô hình VDV với chỉ số VN30 đang được hình thành. Nếu test về vùng hỗ trợ trên hình + tin tức tốt đẹp đến từ đàm phán thương mại Mỹ-Trung và nội vĩ mô của VN tích cực lên thì trader có thể chờ xác nhận đảo chiều để mua vào.
Chiến lược giao dịch phái sinh với lệnh sell thì vùng chốt lời là mức hỗ trợ trên hình, và chiến lược mua vào sẽ chờ tín hiệu đảo chiều từ vùng hỗ trợ trên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.