nguyenduytam27

VN30 dừng chân 1210 khả năng tạo đáy

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 dừng chân 1210 khả năng tạo đáy
Chờ đợi tín hiệu xác nhận
Good lucky

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.