nguyenduytam27

VN30 6/11/2021 Keep Moving 1564

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
VN30 6/11/2021 Keep Moving 1564
Thị trường tiếp tục xu hướng tiếp cận RE2 1564
Happy Trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.