HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Buy limit VN30 khi giá tiến đến demand zone của Weekly; SL dưới SW low; R/R 1/2. Nếu các bạn muốn SL ngắn thì đợi tín hiệu priceaction tại Daily khi đó tạo xong swing mới thì SL tại Swing đó
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.