Cafeforex123

Buy limit VN30

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Buy limit VN30 khi giá tiến đến demand zone của Weekly; SL dưới SW low; R/R 1/2. Nếu các bạn muốn SL ngắn thì đợi tín hiệu priceaction tại Daily khi đó tạo xong swing mới thì SL tại Swing đó