startryu

Vn30 GIá sẽ giảm

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 đã phá vỡ trend tăng theo Khung D
- giá đang có dấu hiệu phân phối hàng
- khả năng sẽ tiếp tục giảm về đáy của mô hình tam giác
- sau đấy sẽ tiếp tuc phá vỡ và giảm về vùng Cản của Khung W