startryu

Vn30 GIá sẽ giảm

startryu Cập nhật   
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
VN30 đã phá vỡ trend tăng theo Khung D
- giá đang có dấu hiệu phân phối hàng
- khả năng sẽ tiếp tục giảm về đáy của mô hình tam giác
- sau đấy sẽ tiếp tuc phá vỡ và giảm về vùng Cản của Khung W
Đã hủy lệnh: Trader đã sai
giá quay về SL Entry
cũng ko mất gì
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.