minhmango

VN30 Đầu phiên tăng mạnh cuối phiên mất đà

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN30 duy trì trạng thái Trung tính với hỗ trợ MA10 tại 877,5 điểm . Trong khi đó, tín hiệu trung hạn VN30 vẫn giữ ở trạng thái Trung tính với hỗ trợ tại 873,5 điểm (MA50). Dự báo, thị trường có thể sẽ có xu hướng giảm điểm hai phiên giao dịch cuối tuần để VN30 kiểm định hỗ trợ tại 873,5-877,5 điểm.
Nếu lực cầu giá thấp phản ứng tốt tại vùng hỗ trợ này, hấp thụ được áp lực bán suy giảm, thị trường có thể sẽ phát tín hiệu tạo đáy ngắn hạn. Ngược lại, nếu lực bán tiếp tục có sự gia tăng mạnh hơn và phá vỡ hỗ trợ, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục xấu đi sau đó.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.