dinhchien

VN30 - Lướt sóng bằng sóng đối xứng

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Sau khi về giá 870.376 (sóng III khung Ngày) thị trường đảo chiều tăng phá vỡ H4 resistance. Đồng thời tạo qui tắc sóng H4 tăng, hiện đang ở sóng (4) lên (5).
* Màn hình chủ đạo 1 (khung H4) nhóm sóng (1)(2)(3)...: Tăng
* Màn hình 2 (khung h1) nhóm sóng 123...: Tăng, hiện đang ở sóng 3 về 4. Đã xuất hiện qui tắc sóng khung h1
* Kế hoạch giao dịch: chờ giá về vùng sóng 4 khung h1 mua tại fibo 90% (948.69) chốt lời ở 61.8% 957.50
buy limited: 948.69
stop loss: 943.59
take profit: 957.50