HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
tổng xu hướng vn 30
đã điều chỉnh 1500 thành công
cố gắng giữ 1 tài khoản trung hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.