dinhchien

VN30 - Tiếp tục ảm đạm trong vài tuần tới

Đào tạo
HOSE:VN30   VIETNAM 30
- Cập nhật sóng đối xứng mã VN30 .
- Tình hình chứng khoán thế giới sẽ ảnh hưởng tiếp tục đến Việt Nam trong vài tuần tiếp theo.
- Nếu giá đóng cửa trong box đỏ, lúc đó mới xác nhận tăng trở lại.