dinhchien

VN30 - Tiếp tục ảm đạm trong vài tuần tới

Đào tạo
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
- Cập nhật sóng đối xứng mã VN30 .
- Tình hình chứng khoán thế giới sẽ ảnh hưởng tiếp tục đến Việt Nam trong vài tuần tiếp theo.
- Nếu giá đóng cửa trong box đỏ, lúc đó mới xác nhận tăng trở lại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.