NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường vn30f1m 09.03.2022-duong thao

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Chốt lệnh VN30 theo target:
- Tài khoản scaping: 2-5 điểm
- Tài khoản trung hạn: 5-10 hoặc 8-12 điểm
- Tài khoản dài hạn: 20- >50 điểm