Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VN30

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
VN30 Về trung hạn hiện tại đang tích luỹ rất mạnh, nếu vượt và có những biến động trên vùng giá 905 sẽ rất tích cực, cơ hội phi lên quanh vùng giá 928, và ngược lại nếu giảm dưới vùng giá 874.9 sẽ tiêu cực sẽ giảm về quanh vùng giá 820 mới có cơ hội hồi phục lại. HỖ TRỢ 874.9 và 820, KHÁNG CỰ 905 VÀ 928
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.