nguyenduytam27

VN30 tiếp tục di chuyển 1065

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 tiếp tục di chuyển 1065
RE 1000 điểm khá vững khi test lần có dòng tiền mua vào.
Happy trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.