nguyenduytam27

VN30 test RE 1200

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 test RE 1200
Ngưỡng Re quan trọng. Kiễm tra lần 4.
Chờ đợi 1 tín hiệu tốt
Good Lucky

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.