Huavu99

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VN30INDEX

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
VN30INDEX: Về ngắn hạn chỉ số VN30INDEX phiên thứ 6 tuần trước đã rất tích cực khi đóng cửa và nằm trên vùng giá 876.5. Đến 3 ngày tới chỉ số VN30INDEX cần phải vượt và có những biến động trên vùng giá 883 sẽ tích cực, cơ hội tiến lên quanh vùng giá 894.7 và ngược lại nếu VN30INDEX có những biến động dưới vùng giá 857 sẽ giảm điểm về 844.9 sau đó mới có sự hồi phục. Về trung hạn hiện tại chỉ số VN30INDEX đang tích lũy, đến 3 tuần tới chỉ số VN30INDEX cần phải vượt và có những biến động trên vùng giá 894.7 sẽ tiến lên quanh vùng giá 917 và ngược lại nếu có những biến động và giảm điểm dưới cùng giá 844.9 sẽ tiếp tục giảm về quanh vùng giá 811 sau đó mới có sự hồi phục. Hỗ trợ 858 và 844.9 và 811, kháng cự ở 876.5 và 894.7 và 917.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.