EricNguyenICA

Theo dõi cho VN30

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Khả năng trong tuần sẽ bị xả hàng 1 đợt.
Sau 3 tuần tích lũy , Hồ chí minh bắt đầu mở cừa, thị trường sẽ hưng phấn cũng là lúc lái xả hàng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.