Cowboyyy

VN30 - Có thể hồi về đâu??

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30
Liệu có thể hồi về 930??