Cowboyyy

VN30 - Có thể hồi về đâu??

Giá lên
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Liệu có thể hồi về 930??
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.