HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
VN30 30/10/2021
VN30 đang tiến về RE 2 ( 1464 )
Happy trading

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.