dinhchien

VN30 - Giảm

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
* Tuần (I), (II) (III): Xuống, đang ở sóng (I) đến (II), do giao động lớn nhất (weekly resistance) bị phá vỡ
* Ngày I, II, III: xu hướng giảm, nằm ở sóng III đến IV
* H4 (1), (2), (3): xu hướng tăng, đang ở sóng (4) đến (5), hiện ngưỡng hỗ trợ (H4 resistance) vẫn hiệu lực, dự đoán sẽ tăng về vùng sóng IV (Daily). Chúng ta sẽ chờ bán ở vùng sóng này (sóng IV)
- Nếu giá chạm mốc 1054 thị trường sẽ phá vỡ xu hướng Giảm khung Ngày.
- Ai sợ mất cơ hội bán ở giá 992.20 (80% lực hồi)
- Giá bán đẹp nhất là từ 90-100% (từ 1007.74-1023.29)
- Chốt lỗ ở 120% (1054.39)
- Chốt lời ở 900 và 837

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.