dinhchien

VN30 - Giảm

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30
* Tuần (I), (II) (III): Xuống, đang ở sóng (I) đến (II), do giao động lớn nhất (weekly resistance) bị phá vỡ
* Ngày I, II, III: xu hướng giảm, nằm ở sóng III đến IV
* H4 (1), (2), (3): xu hướng tăng, đang ở sóng (4) đến (5), hiện ngưỡng hỗ trợ (H4 resistance) vẫn hiệu lực, dự đoán sẽ tăng về vùng sóng IV (Daily). Chúng ta sẽ chờ bán ở vùng sóng này (sóng IV)
- Nếu giá chạm mốc 1054 thị trường sẽ phá vỡ xu hướng Giảm khung Ngày.
- Ai sợ mất cơ hội bán ở giá 992.20 (80% lực hồi)
- Giá bán đẹp nhất là từ 90-100% (từ 1007.74-1023.29)
- Chốt lỗ ở 120% (1054.39)
- Chốt lời ở 900 và 837