NewWorldGroupVN

nhật kí giao dịch vn 30 tổng kết tuần 2

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
sau 2 tuần đã đạt được mức hơn 100 điểm cho 2 phiên đảo chiều từ ngày 5.1.2022 đến ngày 12.1.2022
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.