minhmango

Vnindex cần phải cố gắng quay lại trong ngày mai

Giá xuống
HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
Trong một ngày rực đỏ hôm nay khi vừa mở cửa vnindex mất 2% thì VN30 giảm xuống dưới đường MA100 tại 894 điểm để tạm chuyển tín hiệu trung hạn về mức Tiêu cực. Có thể thấy rõ cây nến Hammer hình thành trong hôm nay thể hiện rõ lực cầu bắt đáy khi tháy chỉ số giảm mạnh. Mình kỳ vọng lực cầu này sẽ tiếp tục trong phiên ngày mai giúp VN30 có thể quay trở lại phía trên kháng cự tại 894.
Nếu có thể quay lại vùng này thì thị trường lại sẽ tiếp tục tích lũy. Trong trường hợp xấu khi lực mua không đủ mạnh thì thị trường sẽ có thể tiếp tục điều chỉnh sâu hơn.
Enjoy!

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.