nguyenduytam27

VN30 06/12/2021 Double Top

HOSE:VN30   VIETNAM 30
VN30 06/12/2021 Double Top
VN30 khả năng về SP 1465.
Bảo về thành quả cuối năm.
Good Lucky