HOSE:VN30   VIETNAM 30 T CLOSE TIME:15:30
VN30 06/12/2021 Double Top
VN30 khả năng về SP 1465.
Bảo về thành quả cuối năm.
Good Lucky

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.